________ Shpallje / Соопштение _______

________ Shpallje / Објава ________

 

>> Click here to Open and Download in PDF (Albanian Version)

 

>> Click here to Open and Download (Macedonian version)

 

>> Click to Open and Download (The complete Documentation)

 

______ Shpallje / Објава _______

 

>>> Click here to Open and Download in PDF (Albanian Version)

>>> Click here to Open and Download (Macedonian version)

>>> Click to Open and Download (The complete Documentations)

 

________ Известие / Njoftim ________

Raporti buxhetor i Komunes se Tearces / Бучетски извештај на Општина Теарце

Buxheti i Komunes se Tearces per vitin 2016

Бучет на Општина Теарце за 2016

>> Download (Ne versionin shqip)

>> Download (На Македонска верзија)

Buxheti i Komunes se Tearces per vitin 2015

Бучет на Општина Теарце за 2015

>> Download (Ne versionin shqip)

>> Download (На Македонска верзија)

Buxheti i Komunes se Tearces per vitin 2014

Бучет на Општина Теарце за 2014

>> Download (Ne versionin shqip)

>> Download (На Македонска верзија)

Llogarite vjetore (Shqip)

Завршни сметки (Македонски)

>> Per vitin 2016 (download)

>> За 2016 година (download)

>> Per vitin 2015 (download)

>> За 2015 година (download)

>> Per vitin 2014 (download)

>> За 2014 година (download)

>> Per vitin 2013 (download)

>> За 2013 година (download)

>> Per vitin 2012 (download)

>> За 2012 година (download)

 

Raporti dhe Plan Programi i Ndermarjes Higjiena Tearce / Извештај и План Програма на ЈП Хиѓиена Теарце

Raporti i NP Higjiena - Tearce per punet e realizuara ne 2015

Извештај на ЈП Хиѓиена - Теарце за реализираните работи за 2015

(download)
Plan programi i NP Higjiena Tearce per 2016

План програма на ЈП Хиѓиена Теарце за 2016

(download)
Plan programi i NP Higjiena Tearce per 2015

План програма на ЈП Хиѓиена Теарце за 2015

(download)
Plan programi i NP Higjiena Tearce per 2014

План програма на ЈП Хиѓиена Теарце за 2014

(download)
Llogaria Perfundimtare e NP Higjiena Tearce

Завршна сметка на ЈП Хиѓиена Теарце

(download)

 

________ Shpallje / ОБЈАВА __________

 

Shpallje numer 1/2015 (download)

 

ОБЈАВА број 1/2015 (download)
 

 

 

Raport për vlersimin strategjik të mjedisit jetësorë.

Plani lokal urbanistik për parcelën PK755 KK Përshefcë - Industria e Lehtë, Komuna e Tearcës.

 

Pelqim nga Ministria e Ambientit Jetesore.
Предмет: Мислење по Извештај за стратегиска оцена на животната средина. (download)
Raport për vlersimin strategjik të mjedisit jetësorë.
Извештај за стратегиска оцена на животна средина. (download).

 

______ИЗВЕСТУВАЊЕ - NJOFTIM_______

Изветување - Njoftim (Shqip)

Известување - Njoftim (Македонски)

 

 

INFORMATË NGA KOMUNA E TEARCËS.

Komuna e Tearces i informon te gjith nxenesit dhe stafin e arsimtareve ne te gjitha shkollat fillore ne territorin e Komunes se Tearces, se gjysem vjetori i dyte i vitit shkollor 2014 - 2015 do te filloj ne menyre te rregullt me date 20.Janar.2015 (dita e Marte), dhe mbarrevajtja e procesit arsimor do te kryhet si rregullisht. Shfrytezojme rastin qe shkollave t'ju urrojme pune te mbarre ne procesin arsimore, dhe nxenesve ju deshirojme shume suksese.
Zyra per Informim e Komunes se Tearces.

 

Komuna e Tearcës nominon persona te autorizuar që do të komunikojnë me persona me aftësi të kufizuara.

 

_____________ Njoftim ______________

 

Departamenti për menaxhim me resurset njerzore i Komunës së Tearcës i njofton qytetarët e Komunës së Tearcës se gjatë cdo muaji, javën e parë dhe të tretë, gjatë ditave te marta përfaquses nga Agjencioni për stimulim dhe zhvillim të bujqësisë do të jenë në Komunën e Tearcës, te zyrat te stadioni, dhe atë prej ora 09:00 – 14:00.
Gjatë këtyre presentimeve bujqit do të marrin të gjitha informatat e nevojshme për zhvillim të bujqësisë në rajonin e Komunës së Tearcës.
Ju Mirëpresim,
Komuna e Tearces.

 

 

 

Realizohet takim pune në Komunë të Tearcës i organizuar nga USAID me temë "Strategjitë komunale për ndryshimet klimatike"

USAID në komunë te Tearcës realizoi nji takim pune me temë "Strategjitë komunale për ndryshimet klimatike", ku morën pjes përfaqsues të USAID për Maqedoni, si dhe kryesia e komunës së Tearcës në krye me kryetarin e saj zotri Isen Asanin. Për temën në fjalë kryetari i komunës theksoi projekte të shumta që janë realizuar edhe që do të realizohen në mbrojten e mjedisit jetsor, edhe per nji komunë sa më të pastër dhe evropjane.

Në këtë takim pune u theksuan parametrat e komunës së Tearcës, si ato demografike ashtu edhe ato gjeografike, si dhe rëndësia e këtyre statstikave për realizimin e suksesshëm të projekteve për mbrojte të mjedisit jetsor. USAID shprehi gadishmëri të përkrah projekte konkrete që do të ndihmojn në permisimin dhe mbrojtjen e mjedisit jetsor në komunë të Tearcës.

Për më tepër informata mund të klikoni këtu... (download).