Lista e furnizimeve publike te Komunes se Tearces

Листа на јавни набавки на Општина Теарце

Информација / Informate

Сите тендерски документи за тековната година ќе бидат објавени овде.

Te gjith dokumentet tenderuese per vitin aktual do te shpallen ketu.