Administrata

 

Administrata e komunës së Tearcës

Numri i të punësuarëve

57

Statusi i të punësuarëve

nëpunës shtetëror

33

të punësuar sipa ligjit për marrëdhënie pune

5

të punësuar me kontratë

19

 

 

 

 

 

Përgatitja arsimore

magjistër

3

arsim universitar

23

 

arsim të lartë

1

 

arsim të mesëm

10

 

arsim fillor

1