Fletorja Zyrtare e komunës.

2012 - seancat

Vendimet e seancës së jashtëzakonshme

Vendimet e seancës së parë I -2012

Vendimet e seancës së dytë II-2012

Vendimet e seancës së tretë III-2012