Raport për punën njëvjeçare (2021-2022) e Këshillit të Komunës së Tearcës


Të nderuar banorë të komunës së Tearcës.


Në vazhdim ju prezantojmë raportin e detajuar për punën njëvjeçare të Këshillit Komunal dhe mënyrën e funksionimit të tij, vendimet, organet dhe përbërjen e Këshillit.

Shpresojmë se, kjo praktikë do të ruhet në vazhdimësi dhe do të ndikojë në rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe besueshmërisë së qytetarëve të komunës sonë.


Falënderojmë të gjithë këshilltarët pa dallim partie politike, nacionaliteti, për mundin dhe kontributin që kanë dhënë gjatë punës njëvjeçare.

Me respekt,
Kryetari i këshillit
Besnik Osmani

Raporti 2021-2022 i Këshillit të Komunës së Tearcës
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk