Njoftim për shqyrtim publik

Lista për kontrollë e Planit për menaxhim me mjedisin jetësor dhe aspekte sociale
Formulari për parashtrim të komenteve
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk