Këshilli i Komunës së Tearcës e miratoji buxhetin për vitin 2022

 

Këshilli i Komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më datë 28.Dhjetorë.2021 e miratoji buxhetin Komunal për vitin 2022. Në kuadër të buxhetit janë të përfshira të gjitha investimet kapitale dhe programet tjera zhvillimore të cilat janë të nevojshme për fuksionimin normal të Komunës, e cila do të jetë në shërbim të qytetarëve.

 

Buxheti i Komunës së Tearcës për vitin 2022
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk