Седници на Советот на Општина Теарце

Седница бр. Свикување на Седница
1 Дневен ред на Седница број.1
2 Дневен ред на Седница број.2
3 Дневен ред на Седница број.3
4 Дневен ред на Седница број.4
5 Дневен ред на Седница број.5
6 Дневен ред на Седница број.6
7 Дневен ред на Седница број.7
8 Дневен ред на Седница број.8
9 Дневен ред на Седница број.9
10 Дневен ред на Седница број.10
11 Дневен ред на Седница број.11
12 Дневен ред на Седница број.12
13 Дневен ред на Седница број.13
14 Дневен ред на Седница број.14
15 Дневен ред на Седница број.15
16 Дневен ред на Седница број.16
17 Дневен ред на Седница број.17
18 Дневен ред на Седница број.18
20 Дневен ред на Седница број.20
21 Дневен ред на Седница број.21
22 Дневен ред на Седница број.22
23 Дневен ред на Седница број.23
24 Дневен ред на Седница број.24
25 Дневен ред на Седница број.25
26 Дневен ред на Седница број.26
27 Дневен ред на Седница број.27
28 Дневен ред на Седница број.28
29 Дневен ред на Седница број.29
Општина Теарце