Të punsuar në Komunën e Tearcës

Numri i të punsuarve në Komunën e Tearcës

56

Statusi i të punsuarve

Nëpunës shtetror

36

Puntorë ndihmës teknik

5

Të punsuar me kontratë

15

Përgaditja arsimore

Magjistër

7

Arsim universitar

31

Arsim të lartë

1

Arsim të mesëm

16

Arsim fillor

1

 

Të punsuar sipas gjinisë

Meshkuj

Femra

39

17

Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk