TË DHËNA TRANSPARENTE

Në bazë të Ligjit për përdorimin e të dhënave të sektorit publik, është përcaktuar detyrimi për institucionet dhe organet e sektorit publik, në përputhje me mundësitë teknike që kanë, të publikojnë të dhënat që krijojnë në kryerjen e kompetencave të tyre që do t'i vënë në dispozicion per perdorim.
Të dhënat përveç formatit të lexueshëm duhet të publikohen si të dhëna të papërpunuara në format të përpunueshëm kompjuterik dhe të jenë të disponueshme në format të hapur së bashku me meta të dhënat e tyre deri në nivelin më të ulët të detajeve.
SHPALLJA PUBLIKE E TË DHËNAVE
Të shpalluar në Prill 2023
Buxheti i komunës së Tearcës për 2023- të hyra (.xlxs)
Buxheti i komunës së Tearcës për 2023- të hyra(.csv)
Buxheti i komunës së Tearceës për 2023- shpenzime (.xlxs)
Buxheti i komunës së Tearceës për 2023 - shpenzime (.csv)
Administrata e Komunës së Tearcës (.xlsx)
Administrata e Komunës së Tearcës (.csv)
Seancat e Këshillit të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Seancat e Këshillit të Komunës së Tearcës (.csv)
Fletoret Zyrtare të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Fletoret Zyrtare të Komunës së Tearcës (.csv)
Miratimi i dokumenteve strategjike të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Miratimi i dokumenteve strategjike të Komunës së Tearcës (.csv)
Plani vjetor i prokurimit publik të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Plani vjetor i prokurimit publik të Komunës së Tearcës (.csv)
Kontratat e lidhura të prokurimit publik (.xlsx)
Kontratat e lidhura të prokurimit publik (.csv)
Prokurimet publike të publikuara të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Prokurimet publike të publikuara të Komunës së Tearcës (.csv)
Institucionet arsimore ne komunën e Tearcës (.xlsx)
Institucionet arsimore ne komunën e Tearcës (.csv)
Të shpalluar në Mars 2022
Administrata e Komunës së Tearcës (.xlsx)
Administrata e Komunës së Tearcës (.csv)
Këshilli i Komunës së Tearcës (2021-2025) (.xlsx)
Këshilli i Komunës së Tearcës (2021-2025) (.csv)
Komisionet dhe anëtarët e Këshillit të Komunës së Tearcës(2021-2025) (.xlsx)
Komisionet dhe anëtarët e Këshillit të Komunës së Tearcës (2021-2025) (.csv)
Seancat e Këshillit të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Seancat e Këshillit të Komunës së Tearcës (.csv)
Fletoret Zyrtare të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Fletoret Zyrtare të Komunës së Tearcës (.csv)
Miratimi i dokumenteve strategjike të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Miratimi i dokumenteve strategjike të Komunës së Tearcës (.csv)
Lista e shërbimeve të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Lista e shërbimeve të Komunës së Tearcës(.csv)
Çmimorja e Shërbimeve të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Çmimorja e Shërbimeve të Komunës së Tearcës (.csv)
Plani vjetor i prokurimit publik të Komunës së Tearcës (.xlsx)
Plani vjetor i prokurimit publik të Komunës së Tearcës (.csv)
Kontratat e lidhura të prokurimit publik (.xlsx)
Kontratat e lidhura të prokurimit publik (.csv)
Prokurimet publike të publikuara të Komunës së Tearcës(.xlsx)
Prokurimet publike të publikuara të Komunës së Tearcës (.csv)
Institucionet arsimore në komunën e Tearcës (.xlsx)
Institucionet arsimore në komunën e Tearcës (.csv)

Copyright © 2021 - Komuna e Tearcës · All Rights Reserved