Posted on February 23, 2023

Konkurs të brendshëm 2023 (download)
FLETËPARAQITJE (download)

Posted on Mars 09, 2023

Vendim për zgjedhjen e kandidatitëve sipas konkursit të brendshëm 01/2023 për avancim e nënpunësëve administrative në komunën e Tearcës

Vendimi 04-352/13
Vendimi 04-352/14
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk