AKTVENDIM

Posted on Mars 27, 2023

Miratohet Proekti Urbanistik për përpilim të planit urbanistik për fshat për formim të parcelës PN1 në PK.1159/2,1968/3, 1981/5, 1183/5 dhe pjesë të 1183/3, 1159/1, 1981/4, 1968/1, 1981/6,KK Leshkë me...

Lexo më tepër

 

VENDIM

Posted on Mars 09, 2023

Vendim për zgjedhjen e kandidatit sipas konkursit të brendshëm 01/2023 për avancim e nënpunësve administrativ në komunën e Tearcës.

Lexo më tepër

 

KOMUNIKATË

Posted on Janar 20, 2023

Komunikat për organizimin e mbikëqyrjes publike për Projektin urbanistik për linjë të re kabllore 10(20) kv përmes fshatit përshefcë jashtë rajnoit ndërtimor dhe...

Lexo më tepër

 

AKTVENDIM

Posted on Janar 18, 2023

Departamenti i urpanizmit,mbrojtjes së mjedisit jetësor. Aktvendim
Lejohen plan programa me nr tek 58/22 nga për përpilimin e projektit urbanistik.... Lexo më tepër

 

AKTVENDIM

Posted on December 7, 2022

Departamenti i urpanizmit,mbrojtjes së mjedisit jetësor. Aktvendim
-Lejohet Plan Programa me numer tek, 0457/2021-2 nga Marsi 2022 për përpilimin e...

Lexo më tepër

 

NJOFTIM

Posted on September 15, 2022

NJOFTIM
Komuna e Tearcës është në përgatitje të strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal për periudhën 2023-2027.Prandaj, JU ftojmë të gjithëve që të kontribuoni me idetë tuaja, sugjerimet,vërejtjet dhe komentet në definimin e kornizës strategjike,programeve...

Lexo më tepër

 

THIRRJE PUBLIKE

Posted on September 09, 2022

THIRJE PUBLIKE
Komuna e Tearces shpall thirje publike per zgjedhjen e anetareve te Keshillit Lokal Rinor. Thirja eshte e hapur per te gjitha organizatat rinore, organizatat per te rinje, forumet rinore te partive politike,organizatat e nxenesve dhe te studenteve...

Lexo më tepër

 

SHPALLJE

Posted on August 25, 2022

Shpallje numër 1/2022 për shitjen e tokës ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet ankandit publik elektronik.
Lënda e ankandit publik elektronik është toka e pandërtuar ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e paraparë me...

Lexo më tepër

 

Thirrje Publike

Posted on June 01, 2022

Sipas Vendimit nr. 08-723/1 nga data 10.05.2022, Komuna e Tearcës shpall thirrje publike për antarësim në Këshillin lokal rinorë.
Thirrja është e hapur për të gjitha organizatat rinore, organizatat për të rinjtë, forumet të partive politke, organizatat e nxënësve dhe të studentëve dhe forma të tjera të organizimit të...

Lexo më tepër

 

Shpallje Publike

Posted on February 01, 2022

Departamenti i Urbanizmit, Komunikacionit, veprimtari komunale, dhe mbrojtje të mjedisit jetsore pranë Komunës së Tearcës. Në bazë të nenit 46 nga Ligji për planifikim urbanistik ("Gazeta zyrtare e RMV 32/20"), Kryetari i Komunës së Tearcës shpall këtë shpallje publike:

Lexo më tepër

Lajmërim

Posted on April 20, 2021

Lidhur me kërkesën tuaj të paraqitur në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor-Sektori për Planifikim Hapësinor me nr. UP1-15-485 / 2020 nga 24.03.2019 lidhur me procedurën e realizimit të dokumentacionit planor amendament në LUPD për PKK L.2 të KP nr. 1307/1 dhe KP nr. 1307/2, KO Leshok ...

Lexo më tepër

Komunikatë

Posted on March 28 2020

Njoftohen qytetarët dhe personat juridikë në territorin e Komunës së Tearcës se... Thirrje publike për dorëzimin e iniciativave për përgatitjen e planeve urbanistike Thirrja publike shpallet në pajtim me nenin 21 të Ligjit për Planifikim Hapësinor dhe Urban (Gazeta Zyrtare e RM-së “Nr. 199/2014, 42/2015

Lexo më tepër

Lexo më tepër

Posted on November 26, 2019

NJOFTIM PËR SHTYP Për organizimin e një prezantimi publik dhe sondazhit publik të PROJEKTIT URBANIK ARKITEKTONI PER PARASTIN NDËRTIMOR 4 NGA I NDRYSHUAR NË PLAÇËN URBANIKE TË MASONIT. NR. 1376 pjesa, 1376 2 pjesa, 1376 e pjekur dhe 1376 4 pjesa dhe 1974 pjesa K.O. LESOK ...

Lexo më tepër

Komunikatë

Posted on 01, March 2019

Njoftohen shtetasit dhe personat juridikë në territor të Komunës së Tearcës, se shpallet: Thirrje publike për dorëzimin e iniciativave për përgatitjen e planeve urbanistike Thirrja publike shpallet në pajtim me nenin 21 të Ligjit për Planifikim Hapësinor dhe Urban (Gazeta Zyrtare e RM-së “Nr. 199/2О14,42/2015, ...

Lexo më tepër

Komunikatë

Posted on January 20, 2020

PLANI URBAN PER BANIM JASHTE, në zonën e fshatit Leshok në m.v. Pavçinë, në K.P. nr. 1431, 1433, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2 dhe 1347/3 pjesa K.O. Leskë, komuna e Tearcës. RRUGA REGJIONALE (R29274) ME TRAKE PËR KYQJE/SHKYQJE NGA NJË PARCELE NDËRTIMORE, DOKUMENTACION I PLANIFIKIMIT ...

Lexo më tepër

Komunikatë

Posted on July 18, 2019

Departamenti i URBANIZMIT DHE MBROJTJES SË MJEDISIT Në bazë të neneve 35 dhe 51 të Ligjit për Planifikim Hapësinor dhe Urbanistik (Gazeta Zyrtare e RM-së “Nr. 199 I14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 Vendimi) 09-473 / 4 nga 13.09.2017, Kryetari i Komunës së Tearcës jep: Për organizimin e Prezantimit Publik ...

Lexo më tepër

Shpallje

Posted on June 8, 2017

Aplikimi për marrjen e lejes së integruar mjedisore B Bazuar në nenin 124 paragrafi (1) të Ligjit për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 53/05, 81/05, 57/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51 / 11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 dhe 44/15), Kryetarit të Komunës së Tearcës i është dorëzuar kërkesë për marrjen e lejes mjedisore B të integruar (me numër arkivi 10-730 / 1) :

Lexo më tepër
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk