AKTVENDIM

Posted on May 23, 2024

Kryetari i Komunës së Tearcës duke vendosur pas kërkesës për miratim të Projektit Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim V2.3-Institucionet e kujdesit shëndetësor , sekondar poliklinik,...

Lexo më tepër

AKTVENDIM

Posted on May 20, 2024

Lejohet Plan Programa me numer tek.04-24/2021/2 nga Tetorë 2022 për përpilimin e Projektit Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim A4.7-Shtëpiza....

Lexo më tepër

AKTVENDIM

Posted on March 07, 2024

Miratohet Projekti Urabnistisk jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim E1.8 SN linjë elektrike nëntokësore 10 (20) KW në PK.nr.586/2,....

Lexo më tepër

KOMUNIKATË

Posted on February 21, 2024

Për organizimin e mbikqyrjes publike për Projektin Urbanistik jashtë përfshirjes së planeve urbanistike me destinim V2.3-Institucionet e kujdesit shëndetësor, sekondar poliklinik...

Lexo më tepër

KOMUNIKATË

Posted on January 24, 2024

Për organizimin e mbikëqyrjes publike për projektin urbanistik jashta përfshirjes së planit urbanistik me destinim E1.8 SN linja elektrike nentoksore 10(20) KW nE PK.nr. 58612,...

Lexo më tepër

VENDIM
për zgjedhjen e kandidatit

Posted on January 11, 2024

Komuna e Tearcës shpall Vendim për zgjedhjen e kandidatit sipas konkursit të brendshëm 06/2023 për avancim e nënpunësit administrativ në komunën e Tearcës.

Lexo më tepër

KONKURS TË BRENDSHËM

Posted on December 27, 2023

Komuna e Tearcës shpall konkurs të brendshëm 06/2023 për avancim e nënpunësit administrativ në komunën e Tearcës.

Lexo më tepër

Posted on November 14, 2023

Projekt Urbanistik jashta përfshirjes së planeve për formimin e parcelës ndërtimore PK1454 dhe pjesë të PK 1347/3 KK Leshkë me destinim D3 sport dhe rekreacion në zona të gjelbërta..

Lexo më tepër

AKTVENDIM

Posted on November 14, 2023

Miratohet Projekti Urbanistik jashta përfshirjes së planeve për formimin e parcelës ndërtimore me destimin D3 - Sport dhe rekreacion në yona të gjelbërta ne PK.nr.1454 dhe pjese të PK.nr.1347/3 KK Leshkë....

Lexo më tepër

KOMUNIKATË

Posted on September 27, 2023

Për organizimin e mbikëqyrjes publike për projektin urbanistik jashta përfshirjes së planit urbanistik me destinim D3 - sport...

Lexo më tepër

AKTVENDIM

Posted on September 19, 2023

Mratohet Plan Programa me UP-02-2023 nga Gusht 2023 për përpilimin e Projektit Urbanistik jashta përfshirjes së planeve urbanistike me destinim E1.8 SN linjë elektrike nëntoksore 10(20) KW në...

Lexo më tepër

SHPALLJE

Posted on September 05, 2023

Komuna e tearcës shpall Kërkesë për dhënien e Lejes për shfrytëzimin e ujit sipërfaqsorë për furnizimin e f. Përshevcë dhe f. Gllogjë, komuna e Tearcës

Lexo më tepër

SHPALLJE

Posted on September 05, 2023

Komuna e tearcës shpall kërkesë për dhënien e Lejes për shfrytëzimin e ujit sipërfaqsorë për furnizimin e f. Tearcë, komuna e Tearcës..

Lexo më tepër

PROJEKT URBANISTIK

Posted on May 25, 2023

Projekti urbanistik për linjë të re kabllore 10(20) kv përmes fshatit përshefcë jashtë rajnoit ndërtimor dhe...

Lexo më tepër

AKTVENDIM

Posted on Mars 27, 2023

Miratohet Proekti Urbanistik për përpilim të planit urbanistik për fshat për formim të parcelës PN1 në PK.1159/2,1968/3, 1981/5, 1183/5 dhe pjesë të 1183/3, 1159/1, 1981/4, 1968/1, 1981/6,KK Leshkë me...

Lexo më tepër

KOMUNIKATË

Posted on Janar 20, 2023

Komunikat për organizimin e mbikëqyrjes publike për Projektin urbanistik për linjë të re kabllore 10(20) kv përmes fshatit përshefcë jashtë rajnoit ndërtimor dhe...

Lexo më tepër

AKTVENDIM

Posted on Janar 18, 2023

Departamenti i urpanizmit,mbrojtjes së mjedisit jetësor. Aktvendim
Lejohen plan programa me nr tek 58/22 nga për përpilimin e projektit urbanistik.... Lexo më tepër

AKTVENDIM

Posted on December 7, 2022

Departamenti i urpanizmit,mbrojtjes së mjedisit jetësor. Aktvendim
-Lejohet Plan Programa me numer tek, 0457/2021-2 nga Marsi 2022 për përpilimin e...

Lexo më tepër

 

Thirrje Publike

Posted on June 01, 2022

Sipas Vendimit nr. 08-723/1 nga data 10.05.2022, Komuna e Tearcës shpall thirrje publike për antarësim në Këshillin lokal rinorë. Thirrja është e hapur për të gjitha organizatat rinore, organizatat për të rinjtë, forumet të partive politke, organizatat e nxënësve dhe të studentëve dhe forma të tjera të organizimit të...

Lexo më tepër

 

Shpallje Publike

Posted on February 01, 2022

Departamenti i Urbanizmit, Komunikacionit, veprimtari komunale, dhe mbrojtje të mjedisit jetsore pranë Komunës së Tearcës. Në bazë të nenit 46 nga Ligji për planifikim urbanistik ("Gazeta zyrtare e RMV 32/20"), Kryetari i Komunës së Tearcës shpall këtë shpallje publike:

Lexo më tepër

Lajmërim

Posted on April 20, 2021

Lidhur me kërkesën tuaj të paraqitur në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor-Sektori për Planifikim Hapësinor me nr. UP1-15-485 / 2020 nga 24.03.2019 lidhur me procedurën e realizimit të dokumentacionit planor amendament në LUPD për PKK L.2 të KP nr. 1307/1 dhe KP nr. 1307/2, KO Leshok ...

Lexo më tepër

Komunikatë

Posted on March 28 2020

Njoftohen qytetarët dhe personat juridikë në territorin e Komunës së Tearcës se... Thirrje publike për dorëzimin e iniciativave për përgatitjen e planeve urbanistike Thirrja publike shpallet në pajtim me nenin 21 të Ligjit për Planifikim Hapësinor dhe Urban (Gazeta Zyrtare e RM-së “Nr. 199/2014, 42/2015

Lexo më tepër

Lexo më tepër

Posted on November 26, 2019

NJOFTIM PËR SHTYP Për organizimin e një prezantimi publik dhe sondazhit publik të PROJEKTIT URBANIK ARKITEKTONI PER PARASTIN NDËRTIMOR 4 NGA I NDRYSHUAR NË PLAÇËN URBANIKE TË MASONIT. NR. 1376 pjesa, 1376 2 pjesa, 1376 e pjekur dhe 1376 4 pjesa dhe 1974 pjesa K.O. LESOK ...

Lexo më tepër

Komunikatë

Posted on 01, March 2019

Njoftohen shtetasit dhe personat juridikë në territor të Komunës së Tearcës, se shpallet: Thirrje publike për dorëzimin e iniciativave për përgatitjen e planeve urbanistike Thirrja publike shpallet në pajtim me nenin 21 të Ligjit për Planifikim Hapësinor dhe Urban (Gazeta Zyrtare e RM-së “Nr. 199/2О14,42/2015, ...

Lexo më tepër

Komunikatë

Posted on January 20, 2020

PLANI URBAN PER BANIM JASHTE, në zonën e fshatit Leshok në m.v. Pavçinë, në K.P. nr. 1431, 1433, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2 dhe 1347/3 pjesa K.O. Leskë, komuna e Tearcës. RRUGA REGJIONALE (R29274) ME TRAKE PËR KYQJE/SHKYQJE NGA NJË PARCELE NDËRTIMORE, DOKUMENTACION I PLANIFIKIMIT ...

Lexo më tepër

Komunikatë

Posted on July 18, 2019

Departamenti i URBANIZMIT DHE MBROJTJES SË MJEDISIT Në bazë të neneve 35 dhe 51 të Ligjit për Planifikim Hapësinor dhe Urbanistik (Gazeta Zyrtare e RM-së “Nr. 199 I14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 Vendimi) 09-473 / 4 nga 13.09.2017, Kryetari i Komunës së Tearcës jep: Për organizimin e Prezantimit Publik ...

Lexo më tepër

Shpallje

Posted on June 8, 2017

Aplikimi për marrjen e lejes së integruar mjedisore B Bazuar në nenin 124 paragrafi (1) të Ligjit për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 53/05, 81/05, 57/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51 / 11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 dhe 44/15), Kryetarit të Komunës së Tearcës i është dorëzuar kërkesë për marrjen e lejes mjedisore B të integruar (me numër arkivi 10-730 / 1) :

Lexo më tepër

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved