Thirrje publike për zgjethjen e antarëve të Këshillit Rinor.

Thirrje publike për zgjethjen e antarëve të Këshillit Rinor.
Komuna e Tearces www.TEARCE.gov.mk