KONKURS I BRENDSHËM NR. 04 2023

për avancimin e nënpunësit administrativë

në Komunën e Tearcës

 

Konkurs të brendshëm nr. 04 2023 (download)
FLETËPARAQITJE (download)

 

 

 

 


Posted on September 26, 2023

Copyright © 2021 - Komuna e Tearces · All Rights Reserved