Администрација на Општина Теарце

 

 

Единица за општи административни и нормативно - правни работи

Службено лице Работно место Е-маил Телефон
Неџбедин Исмаили Раководител на единица nexhbedin.ismaili@tearce.gov.mk +389 76 256 360
Бесник Шаќири Советник -Лектор besnik.shaqiri@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Мирије Мустафи Помлад соработник за подготовка на седници на Советот и работни тела mirije.mustafi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Халит Гафури Помлад соработник – Архивар halit.gafuri@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Таџедин Белули Помлад соработник за оперативна поддршка на административни работи taxhedin.beluli@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Аслан Мемисхи Самостоен референт за архивско-административни работи +389 44 381 336
Абаз Џемаили Возач за превоз на лица и опрема +389 44 381 336
Нејази Саити Возач за превоз на лица и опрема +389 44 381 336
Фиторе Вејсели Економ- Домаќин +389 44 381 336
Исмаил Амети Економ- Домаќин +389 44 381 336
Шериф Емини Vozitës- shofer për autobus +389 44 381 336

 

Единица за јавни дејности

Службено лице Работно место Е-маил Телефон
Муамет Реџепи Раководител на единица muamet.rexhepi@tearce.gov.mk +389 75 448 021
Абдилсамет Мамути Советник за образование, култура и спорт abdilsamet.mamuti@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Мерита Елмази Советник за заштита и спасување и управување со кризна состојба merita.elmazi@tearce.gov.mk +389 75 209 992
Бесир Сеадини Најмлад соработник за општинска дејност besir.seadini@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Африм Лума Помлад референт за спортско-рекреативни активности afrim.luma@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Единица за Човечки Ресурси

Службено лице Работно место Е-маил Телефон
Натмир Алити Раководител на единица natmir.aliti@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Валбона Амза-Амити Соработник за мотивација, односи со работниците и информирање од јавен карактер valbona.amza@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Севиме Џелили Помлад соработник за внесување и ажурирање на податоци во информационен систем за управување со човечки ресурси sevime.xhelili@tearce.gov.mk +389 75 388 147
Елмедин Џемаили Референт за персонална евиденција +389 44 381 336

 

Единица за финансиски прашања

Службено лице Работно место Е-маил Телефон
Валдета Ќамили Раководител на единица valdeta.qamili@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Газменд Велии Виш соработник за буџетска координација gazmend.velii@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Единица за даноци и комунални такси

Службено лице Работно место Е-маил Телефон
Бурим Мемеди Раководител на единица burim.memedi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Флора Фејзулаху Соработник за утврдување на приход во единицата за даноци и општински даноци flora.fejzullahi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Бајрам Jонузи Виш соработник – даночен извршител bajram.jonuzi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Хирмете Садики Помлад соработник за даноци и комунални такси hirmete.sadiki@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Единица за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, сообраќај и патишта

Службено лице Работно место Е-маил Телефон
Африм Елези Советник за правни работи afrim.elezi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Лирим Џелили Советник за урбана опрема lirim.xhelili@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Валмира Максути Советник за просторно и урбанистичко планирање и издавање на одобренија за градба valmira.maksuti@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Јусуф Муради Референт комунален редар jusuf.muradi@tearce.gov.mk +389 75 218 038
Веско Динковски Самостоен Референт за водење на документација од областа на јавниот сообраќај +389 44 381 336
Александер Божиновски Самостоен референт за пресметка на надомест за уредување на градежно земјиште aleksander.bozinovski@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Единица за инспекциски работи

Службено лице Работно место Е-маил Телефон
Саладин Зељири Раководител на единица saladin.zeqiri@tearce.gov.mk +389 75 209 891
Хусеин Хусеини Советник инспектор за комунални работи husein.huseini@tearce.gov.mk +389 76 425 799
Артан Муареми Советник за заштита и спречување од загадување на водите, земјиштето и природата artan.muaremi@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Насер Нухиу Советник инспектор - овластен просветен инспектор naser.nuhiu@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Ндерим Заити Помлад градежен инспектор nderim.zaiti@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Единица за локален економски развој

Службено лице Работно место Е-маил Телефон
Бесим Имери Раководител на единица besim.imeri@tearce.gov.mk +389 75 209 163
Мелиха Мустафи Советник за локален економски развој и прекугранична соработка meliha.mustafi@tearce.gov.mk +389 44 381 336

 

Единица за јавни набавки

Службено лице Работно место Е-маил Телефон
Гајур Салихи Советник за јавни набавки gajur.salihi@tearce.gov.mk +389 71 305 945
Фатмире Алии Соработник за јавни набавки fatmire.alii@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Валдета Мемети Помлад соработник за јавни набавки valdeta.memeti@tearce.gov.mk +389 44 381 336
Општина Теарце www.TEARCE.gov.mk